? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "Save Template" CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS ?

Friday, April 3, 2009

TokohLatar Belakang

Arbak Othman dilahirkan pada 10 haribulan Februari tahun 1944 di kampung Sebatu, Melaka. Beliua melanjutkan pelajaran di Universiti Malaya pada tahun1970 hingga tahun 1973. Pada masa itu, beliau dianugerahi Ijazah Sarjana Muda Sastera dalam bidang Linguistik Tulen. Beliau meneruskan pengajian pada peringkat Sarjana Sastera dan berjaya lulus Ijazah Sarjana Sastera pada tahun 1978. Sekarang ini, beliau bertugas sebagai pensyarah dan menjawat jawatan Profesor Madya di Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor. Hobi utama beliau ialah mendeklamasi puisi, mencipta puisi dan lirik lagu, menonton persembahan teater dan sayembara lirik lagu.

Penglibatan

Panel Hakim Penilai Hadiah Karya Kencana 2003, Dewan Bahasa Pustaka, Kuala Lumpur.

Menerima undangan sebagai penulis pengkritik karya puisi penyair-penyair tanah air: Yang terkenal dan Yang baru.

Pengerusi Forum Mutiara Pelita Bahasa: Mengungkapkan Jasa-jasa Za’ba dalam bidang kebahasaan, budaya dan agama demi negara pada tahun 2003.

Pemudah Cara bengkel Bahasa Dan Karya Kreatif yang diadakan di Corus Paradise Resort, Port Dickson, anjuran Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Hakim untuk beberapa pertandingan Sayembara dan Deklamasi puisi di UPM, Serdang sepanjang tahun 2000 hingga 2004.

Ahli bahasa yang sering diundang oleh Dewan Bahasa Dan Pustaka bagi membincangkan masalah nahu Melayu yang timbul dari semasa ke semasa.

Pakar Bahasa Jawatan Istilah untuk Peristilahan Bahasa Melayu dalam bidang Fizik, Kimia, Penerbitan dan Penyiaran, Bahasa dan Kesusasteraan sejak tahun 1987 hingga tahun 2000.

Pengkaji pakar dalam projek Kajian Dan Karya Lengkap Muhammad Yassin Makmor (pungguk) tajaan Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Panel Hakim Hadiah Sastera Utusan Melayu tahun 2004/2005.

Panel Hakim Hadiah Kencana 2004/2005 Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur.
Penerbitan Akademik/Profesional

1. “Pengajaran Konsonan Melayu kepada orang-orang Cina”, Dewan Bahasa, Oktober, 1974.
2. “Kata Nama Transformasi Generatif Bahasa Melayu”, Dewan Bahasa, DBP, Februari 1975.
3. “Perlakuan Sutan Takdir Alisjahbana dalam ‘Tatabahasa Baru Melayu/Indonesia’ Dan Asmah Haji Omar dalam ‘Bahasa Malaysia Kini’ terhadap morfem-morfem terikat”, Dewan Bahasa, DBP, Januari 1976.
4. “Penggandaan Dalam Morfologi Bahasa Melayu”, Dewan Bahasa, Mei, 1976.
5. “Kesalahan Umum dalam Nahu Bahasa Malaysia”, Dewan Bahasa, DBP, Disember 1978.
6. “Beberapa Teksik Mengajar Bunyi Bahasa Malaysia”, Dewan Bahasa, DBP, 1978.
7. “Teknik Keperihalan Dalam Pengajaran Bunyi Bahasa Melayu kepada pelajar-pelajar Asing”, Dewan Bahasa, DBP, Mei 1979.
8. “Pengimbuhan dan Cara-cara Menggolongkan Perkataan Bahasa Melayu Menurut Golongannya”, Dewan Bahasa, DBP, September – November, 1979.
9. Pengantar Teori Sintaksis: Satu Pengenalan Konsep Tatabahasa Transformasi-Generatif (1980),Sarjana Enterprise, Kuala Lumpur. 128 halaman.
10. “Tatabahasa Pegangan”, Dewan Bahasa, DBP, Januari 1980.
11. Tatabahasa Malaysia (1981), Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. 264 halaman.
12. “Sekolah Tatabahasa Bahasa Malaysia Perlu ditubuhkan”, Utusan Zaman, September 1982.
13. “Imbuhan Me- Dan Pentingnya Dalam Pengajaran Tatabahasa Bahasa Melayu”, Dewan Bahasa, Oktober 1982.
14. “Kedudukan Golongan Siapa, Apa dan Mana Dalam Bahasa Melayu”, Dewan Bahasa, Januari 1984.
15. Bahasa Malaysia Sijil Persekolahan (1984), Utusan Melayu, Kuala Lumpur. 312 halaman.
16. Permulaan Ilmu Linguistik: Satu Pengenalan Konsep Dan Bidang Kajian Secara Teoretis (1980). Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise.
17. Mengajar Tatabahasa (1985). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
18. “Intonasi Dalam Tatabahasa: Satu Sudut Pandangan” dalam Mengajar Bahasa Malaysia: Jilid 2: Latihan Guru dan Bahan, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1985.
19. “Konsep Tatabahasa Pegangan” dalam Mengajar Bahasa Malaysia, Jilid 2: Latihan Guru Dan Bahan oleh Azman Wan Chik (Editor), 1985.
20. Belajar Tatabahasa Dan Bahasa Malaysia (1985). Petaling Jaya: Fajar Bakti.
21. “Pengajaran Tatabahasa Bahasa Melayu: Satu Rangka Umum Tentang Pengendalian dan Perancangannya” dalam Mengajar Bahasa Malaysia Dari Segi Perkaedahan oleh Azman Wan Chik (Editor), 1986). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
22. “Standardisasi Sebutan”, Beriga, Bil 10, Januari-Mac 1986. Brunei Darussalam: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
23. “Masalah Kenahuan Dan Kesalahan Bahasa” dalam Kesalahan Bahasa Dalam Bahasa Malaysia, (1987). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
24. Kamus Pelajar Baru (1987). Petaling Jaya: Fajar Bakti.
25. Imbuhan Bahasa Melayu (1989). Petaling Jaya: Fajar Bakti.
26. Nahu Bahasa Melayu (1989). Petaling Jaya: Fajar Bakti.
27. “Teori Komponen Semantik Katz” dalam Monograf Bahasa, Sastera, Budaya, FBMK, UPM, keluaran November 2000.
28. “Puisi Sebagai Teks Tafsir Seni Karya”, Dewan Sastera, Mac 2000.
29. “Koherensi dalam Karya Puitik”, Dewan Sastera, Bil. 5, 2001: Kuala Lumpur: DBP.
30. “Fonologi dan Morfologi Prosodik” dalam Jurnal Bahasa, Bil. 1, 2001.
31. “Tetenunan Puisi A. Aziz Deraman”, Jurnal Bahasa, Bil. 2, 2001: Kuala Lumpur: DBP.
32. “Kematangan dalam Puisi Rahimidin Zahari”, Berita Minggu, Disember 2001. Kuala Lumpur: Straits Times Press.
33. Pengantar Linguistik Am, 2002 (Bersama Dr. Ahmad Mahmood Musanif). Kuala Lumpur: Penerbit Sarjana.
34. “Keunggulan Semantik-Pragmatik Puisi-puisi Dharmawijaya”, Dewan Bahasa, keluaran November 2000.
35. “Fonologi dan Morfologi Prosodik dengan Aplikasinya dalam Bahasa Melayu, Jurnal Bahasa, Jilid 1, Bil 1. DBP, keluaran Mac 2001.
36. Koherensi Dalam Puisi”, Dewan Sastera, Bil. 5 DBP, 2001.
37. “Kemujaradan Puisi Sutung Umar RS, Akar, Jilid 3. Bangi: Pustaka Nusa.
38. “Teori Pemerian Russell” dalam Monograf FBMK, UPM, Bil 6. Oktober 2001.
39. Teori Leksikografi (2001). Kuala Lumpur: Penerbit Sarjana Enterprise.
40. “Amanah Pabila Benar” (puisi), Dewan Sastera, keluaran Mei 2002. Kuala Lumpur: DBP.
41. “Hipotesis Konotasi Leksiko-Semantik dalam Puisi Dharmawijaya”, Dewan Bahasa, keluaran Jun 2002. Kuala Lumpur: DBP.
42. “Makna Indeksikal ‘Saya’ dalam Nahu Semantik”, Monograf FBMK, UPM, keluaran Julai 2002.
43. “Novel ‘Burok’ oleh Rohman Shaari: Suatu Sudut Pandangan, Berita Minggu, Julai 2002.
44. Pengantar Linguistik Edisi Karya-Net Dewan Bahasa Dan Pustaka 2002. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
45. “Kontekstualisasi dalam puisi A. Samad Said” dalam Pangsura, keluaran September-Disember 2002. Brunei Darussalam: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
46. Peta Cinta (2002), Kumpulan Puisi. Bangi: Penerbitan Pustaka Nusa.
47. “Pengalaman Yang Tak Dialami” (puisi), Dewan Sastera, Disember 2002. Kuala Lumpur: DBP.
48. “Sekalung Budi” (puisi), Dewan Sastera, keluaran Disember 2002. Kuala Lumpur: DBP.
49. “Kemerdekaan di Tanah Air Ini” (puisi), dalam Kumpulan Puisi Ratib 1000 Syair, 2003. Kuala Lumpur: Gapena.
50. “Melayu Tak Pernah Berpecah” (puisi), dalam Kumpulan puisi Ratib 1000 Syair, 2003. Kuala Lumpur: Gapena.
51. “Menara KLCC” (puisi), dalam Kumpulan puisi Ratib 1000 Syair (2003). Kuala Lumpur: Gapena.
52. “Neraca” (puisi) dalam Kumpulan puisi Ratib 1000 Syair (2003). Kuala Lumpur: Gapena.
53. “Puisi A. Aziz Deraman dalam antologi ‘Gapura Diri’: Satu Analisis Dari Sudut Falsafah Bahasa” dalam Jurnal Bahasa, keluaran Mac 2002.
54. “Pengisian Mistik yang Tidak Digeruni: Satu Kajian terhadap Puisi-puisi dalam Sapaan Bonda, Kumpulan Puisi dalam majalah Widya terbitan DBP Cawangan Sabah, edisi Mac, 2003.
55. “Retorik Ekspresionis Johan Jaafar”, Dewan Sastera, Jun 2003.
56. “Puisi-puisi Usman Awang Dari Sudut Sosio-Psiko-Pragmatik” dalam jurnal Pemikir, keluaran April-Jun 2003. Kuala Lumpur: Utusan Melayu Berhad.
57. “Rubai Kedamaian” (puisi), Mingguan Malaysia, Mei 2003. Kuala Lumpur: Utusan Melayu Berhad.
58. “Pengarang Mengkritik Karya Sendiri?”, Mingguan Malaysia, Mei, 2003.
59. “Gunung Rindu” (puisi), Dewan Sastera, keluaran Jun 2003. Kuala Lumpur: DBP.
60. “Cognitivism in Muhammad Haji Salleh’s Poetry in Aksara Usia” dalam jurnal Malay Literature, keluaran Januari-Jun 2003. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
61. Novel Dari Dilema Ke Destini, (2003). Bangi: Penerbitan Pustaka Nusa.
62. Bunga Di Jalan (2003), Kumpulan Puisi. Kajang: Pustaka Nusa.
63. Teori Linguistik (bersama Dr. Ahmad Mahmood Musanif), 2003. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise.
64. “Tematik: Teori Dan Aplikasi Dalam Nahu” dalam Monograf FBMK, UPM, Bil. 8., keluaran Jun 2003.
65. Buku teori Semiotik Dalam Penelitian Puisi, terbitan Citra Kurnia Enterprise, Seri Kembangan, 2003.
66. “Peleburan Semantik Dan Sentuhan Intelektual berbeza-beza dalam puisi”, Dewan Sastera, DBP, keluaran November 2003.
67. “Ciri-ciri kemaknaan membezakan kekuatan puisi”, Dewan Sastera, keluaran Jun 2004 Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur.
68. “Pergerakan Rujukan Dalam Gapura Diri A. Aziz Deraman”, Dewan Sastera, keluaran September 2004, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur.
69. Puisi yang berjudul Perangai Kita, Dewan Sastera, keluaran Oktober 2004, Dewan Bahasa Dan Pustaka.
70. “Transformasi Konvensi Sosial Dalam Puisi”, Dewan Sastera, keluaran Disember 2004, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur.
71. “Struktur Nahuan Puisi Baha Zain” dlm Jurnal Bahasa, Disember 2004.
72. “Teori Nahu Minimalis: Amplikasi Dan Aplikasi Asas Nahu Universal”, Monograf FBMK, Bil. 9, Julai 2004.
73. Puisi yang berjudul Membina Rumah, Dewan Sastera, keluaran Februari 2005, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur.
74. Esei yang berjudul “Mengapa Seni Untuk Seni?” dalam Mingguan Malaysia bertarikh 3.4.2005: Kuala Lumpur: Utusan Melayu Publication Sdn Bhd.
75. Antologi Puisi yang berjudul Sinar Masa 2004. Kuala Lumpur: Andera Holding Sdn Bhd.
76. Esei yang berjudul Kedalaman Puisi Dharmawijaya dan Siti Zainon Ismail, Dewan Sastera, keluaran April 2005, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur.
77. Puisi yang berjudul Cinta Yang Tinggal, Dewan Sastera, keluaran Mei 2005, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur.
78. Makalah yang berjudul Datif Dalam Bahasa Melayu: Satu Kajian Nahu Kasus dari sudut Peranan Semantik dalam Ayat dalam Jurnal Bahasa, Jilid 5 Bil. 2, Jun 2005.
79. Makalah yang berjudul Organisasi Leksikal Dalam Nahu Wacana dalam Monograf FBMK, bil. 10 Julai 2005.
80. Analisis Puisi yang berjudul Desakan Teks dalam Puisi, Dewan Sastera, keluaran Ogos 2005.
81. Menilai makalah yang berjudul Ucapan Presiden Indonesia: Memancing rakyat melalui retorik untuk dipertimbangkan dalam penerbitan Jurnal Bahasa Dewan Bahasa Dan Pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan lessen kelulusan untuk penerbitan yang belum tentu diterima oleh pihak DBP.
82. Menilai makalah yang berjudul Pola Ayat Lain Bahasa Malaysia: Keterangan Korpus untuk dipertimbangkan dalam penerbitan Jurnal Bahasa Dewan Bahasa Dan Pustaka dalam usaha mendapatkan lessen kelulusan untuk penerbitan yang belum tentu diterima oleh pihak DBP.
83. Makalah yang berjudul Mengapa Penulis Muda Dibidas dalam Mingguan Malaysia, 30 Julai, 2005.

Sumbangan

Antara sumbangan beliau ialah mengahasilkan 10 buah buku akademik dalam bidang Linguistik dan Tatabahasa seperti buku yang berjudul Pengantar Linguistik, Teori Linguistik, Fonetik & Fonologi Bahasa Melayu, Pengantar Linguistik Am (bersama Dr. Ahmad Mahmood Musanif) dan Teori Perkamusan (Leksigografi) yang ditulis untuk kegunaan pelajar-pelajar di unuversiti tempatan. Tatabahasa Bahasa Malaysia diterbitkan pada tahun 1981 oleh penerbit Sarjana Enterprise dan Mengajar Tatabahasa oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1987. Beliua juga menghasilkan sebuah Kamus Bahasa Melayu yang diterbitkan oleh Fajar Bakti dan lapan buah buku lain untuk kegunaan pelajar sekolah menengah dan pembaca awam. Buku Nahu Bahasa Melayu, Imbuhan Bahasa Melayu dan Cara-Cara mempelajari Bahasa Melayu telah diterbitkan oleh Fajar Bakti pada tahun 1985 dan buku yang berjudul Pengantar Sintaksis yang diterbitkan oleh Sarjana Enterprise pada tahun 1989.

Artikel dan rencana yang ditulis oleh beliau sebanyak 156 buah. Kebanyakannya tertumpu pada bidang linguistik dan tatabahasa. Arbak Othman juga mengaplikasi konsep teori linguistik dalam pemngajaran bahasa Melayu, termasuklah teori perkamusan. Akhir-akhir ini, beliau terlibat dengan kajian dan kritikan puisi yang dibuat berdasarkan kecenderungan linguistik-semiotik. Beberapa daripada kajian dan kritikan tersebut diterbitkan dalam Jurnal Dewan Sastera, Jurnal Dewan Bahasa, Malalah Pangsura (Malaysia-Indonesia-Brunei), Jurnal Bahasa, Majalah Akar, Malajah Pemikir (Utusan Melayu Press), majalah Wadah di Sabah, Akhbar Utusan Malaysia/ Mingguan Malaysia, Berita Harian/ Berita Minggu dan lain-lain.

Beliau juga menghasilkan antologi puisi pertama yang berjudul Peta Cinta yang diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Nusa pada tahun 2001. Penerbit tersebut juga telah menerbitkan sebuah lagi antologi puisi remaja yang dihasilkan oleh beliau yang berjudul Bunga Di Jalan pada tahun 2003, Sinar Masa (2004), Sketsa Kehidupan (2005), Suara Gundah Di Bumi Basah (2006) dan Luka Mimpi (2007).

Beliau juga menulis novel. Nove yang berjudul Dari Dilema Ke Destinasi merupakan novel yang pertama yang diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Nusa pada tahun 2002. Arbak juga menulis puisi dan rencana ilmiah, termasuklah penglibatan dalam kegiatan sastera tanahair yang dianjurkan oleh beberapa pertubuhan penulis seperti Pena, Gapena dan Persatuan Linguistik Malaysia.

Anugerah Dan Pencapaian

Beliau pernah memenangi Hadiah Sastera 2001, Kumpulan Utusan dalam kategori Sajak (Hadiah Utama) pada 4 Julai 2002 dan Hadiah Sastera Perdana Dewan Bahasa dan Pustaka dalam kategori kritikan sastera bagi tahun 2001/2002. Pada tahun sama, beliau juga memenangi hadiah saguhati dalam Sayembara Antologi Puisi Selangor dengan judul Wajah Kemerdekaan. Pada bulan Mei 2004, beliau memenangi Anugerah Hadiah Sastera Kumpulan Utusan bagi kategori Hadiah Utama Kajian Sastera 2003. Arbak juga memenangi hadiah utama Kencana kategori esei kritikan yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Kuala Lumpur.

Aktiviti Terkini

Beliau terlibat dalam bidang telaah teori sastera melalui pembacaan, penasihatan dan teguran daripada pakar-pakar dan para sarjana sastera tanah air yang sudi meluangkan masa untuk menyumbang dan membantu. Kesan daripada usaha tersebut, beliau dapat menerbitkan benerapa buah esei kritikan puisi dalam majalah tempatan, terutamanya dalam Dewan Sastera, DBP. Baru-baru ini, beliau telah berjaya menghasilkan sebuah buku kritikan puisi yang berjudul Semiotik Dalam Penelitian Puisi yang diterbitkan oleh Citra Kurnia Enterprise, Seri Kembangan, Selangor.

Sekarang ini, beliau terlibat sebagai ahli Panel Hakim hadiah sastera Utusan-Exxon Mobil dan Panel Hakim Hadiah Sastera Negeri sembilan (PEN). Beliau juga sering diundang untuk membuat kajian dan penyelidikan untuk analisis antologi puisi oleh Dewan Bahasa dan Pustaka daripada berbagai-bagai cawanagn (Selatan, Pantai Timur dan Selatan Semenanjung Malaysia). Penyelidikan yang terakhir belaiu ialah Nahu Minimalis dan Penerapannya dalam bahasa Melayu. Dalam bidang pengembangan aplikasi linguistik, belaiu berhasil menerbitkan tiga buah kamus terbitan Penerbit Oxford Fajar. Judul ketiga-tiga kamus itu ialah Kamus Pelajar Fajar Bakti (2000-2004), Kamus Komprehensif Bahasa Melayu (2005/2006) dan Kamus Pelajar KBSR (2007). Beliau juga menghasilkan buku Puisi, Penyair dan Kreativiti (bersama Lim Swee Tin) 2007 dan Semiotik (2008) yang diterbitkan oleh Citra Kurnia Seri Kembangan, Selangor,

Hasil Karya Sastera

Sinopsis : Novel Dari Dilema ke Destini merupakan sebuah novel sosio-politik dalam konteks sebuah negara merdeka yang sedang meningkat maju dengan pesatnya dalam bidang ekonomi. Pemikiran di dalam novel ini berusaha memenuhi konsep keadilan melalui tindakan plitik yang menjana perkembangan mental rakyatnya yang berbilang kaum.Jalan-jalan keluar yang menyusuri kekusutan yang melanda nasib rakyat berbilang kaum yang terdiri daripada kaum bumiputera dan kaum bukan-bumiputera menjadi intisari pemikiran dan tindakan yang terpaku kepada usaha mencari keadilan berdasarkan persepsi agihan dan peruntukan yang dapat menyelamatkan setiap bangsa, agama, kepercayaan dan politik mereka dalam kepompong yang sentiasa sengit dan menyengat itu. Pembaca sentiasa dibawa ke arena penghidupan yang kusut sebagai peneliti kebenaran falsafah pemikiran yang terkandung di dalam novel ini


"Katakanlah Tidak Pada Perang"
Bahawa walaupun suara-suara tentangan kita tidak mungkin merobohkan sebuah negara gergasi namun, kita adalah orang-orang prihatin terhadap keamanan dan kesejahteraan sejagat. Suara-suara kita bukan untuk menentang Amerika, bukan untuk menetang Britain, dan bukan untuk menentang semua orang yang gila perang tetapi mengajak semua orang melihat apakah kesan peperangan terhadap peradaban dunia.
Buku ini memuatkan sekitar 100 puisi keamanan merupakan respons menegakkan hak-hak manusia dan kesejahteraan sejagat. Ia melambangkan perasaan pilu, hiba, geram, marah dan tersentuh oleh tindakan perang dan pencerobohan seumpama ini.